1. สร้าง Business Matching
2. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่
3. ให้คำปรึกษาการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
4. จัดการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
5. จัดอบรมเพื่อการพัฒนา SME-OTOP
ุ6. จัดอบรมเพื่อการพัฒนา SME-Non OTOP
ึ7. ให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจ ในระดับทั่วไป

                                   เราเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ และวิสาหกิจชุมชน  ทางโครงการจะเป็นที่ปรึกษาค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น ในสถานประกอบการของท่าน  พร้อมทั้งให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ และความชำนาญเฉพาะด้าน ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยท่านไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด


ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินธุรกิจ
    รวมทั้งทักษะในการแก้ไขปัญหาได้
2. เพื่อสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ ของบริกรธุรกิจ(Service Provider)
   ได้แก่ ที่ปรึกษาพี่เลี้ยงนักวินิจฉัย ให้ SME
3. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม SMEs
4. เพื่อจัดตั้งคลังสมอง SMEs ซึ่งเป็นการรวบรวมที่ปรึกษา
    และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ธนกร     ราชพิลา
"เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม"

"ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การธุรกิจถ่ายภาพ เดือนมิถุนายน 2551"
Copyright©มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศูนย์บริการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ