อาจารย์ธนกร       ราชพิลา

ความเชี่ยวชาญวิทยากรที่ปรึกษา
คณะที่ปรึกษาอาวุโส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์     วะสีนนท์                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์            บัวบาน                         

            สาขาบริหารงานองค์กรทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต           ชาญชิตปรีชา    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย             พันธ์สวรรค์
นางสาวปิยจินต์                          ปัทมดิลก
สาขาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติ               กิตติเลิศไพศาล 
อาจารย์ชาญชัย                          ศุภวิจิตรพันธุ์
อาจารย์ภคพล                            คติวัฒน์
สาขาธุรกิจเกษตร และระบบมาตรฐานสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติ               กิตติเลิศไพศาล 
อาจารย์ธนกร                             ราชพิลา
สาขาการตลาด และวิสาหกิจชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา           ผิวงาม             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยศ ณัฐอังกูร
อาจารย์นันทกาญจน์                   เกิดมาลัย          
อาจารย์ดารุณี                            ฤทธิ์ศรีบุญ        
สาขาการสื่อสารมวลชน  โฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์    จอมหงษ์พิพัฒน์
อาจารย์ศศิกานต์                        สังข์ทอง           
สาขาการจัดทำแผนธุรกิจและการลงทุน
อาจารย์ธนกร                             ราชพิลา
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการส่งออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวดี           ยอดนา 
สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์
อาจารย์ดวงฤดี               อิ่มบุญสุ           
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์จีรนันท์            เจริญรัตน์         
อาจารย์ธิติมา              วิรัตติยา
อาจารย์สุธีรา               จันทร์ปุ่ม                                               
อาจารย์สุพิชญา          นิลจินดา                                              
อาจารย์วีระชน โสมชิน             
สาขาการเงินและสินเชื่อ
    อาจารย์อริยา              มณีเขียว           
    อาจารย์วสันต์             ชาวันดี 

สาขาบัญชี-ต้นทุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร              ขาวสีจาน         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา           ธีระอกนิษฐ์
อาจารย์นวรัตน์                           สุรัติวรพัทธ์          
อาจารย์วาทินี                             ศรีมหา
อาจารย์ศักดาเดช                        กุลากุล 

สาขาบริหารการผลิต และการจัดการสินค้าคงคลัง
อาจารย์ธนกร                             ราชพิลา

สาขาการบริหารธุรกิจที่พักอาศัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิ่งสกุล           โฮมวงศ์
           
สาขาบริหารธุรกิจสินค้าแฟร์ชั่น เครื่องสำอางและเสื้อผ้า
อาจารย์ศิรประภา            ราชพิลา           

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
"เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม"

"ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การธุรกิจถ่ายภาพ เดือนมิถุนายน 2551"
Copyright©มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล               จันทร์ชนะ