ประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด
โครงการ New Technopreneur Search จัดโดยสวทช.

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ประกวดแผนประชาสัมพันธ์ระดับประเทศได้รับรางวัลชมเชย โครงการ ประชาสัมพันธ์กองทุนการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จัดโดย กรมขนส่งทางบก
รวมภาพกิจกรรม
อาจารย์ธนกร       ราชพิลา
"เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม"

"ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การธุรกิจถ่ายภาพ เดือนมิถุนายน 2551"
Copyright©มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร