ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ธนกร       ราชพิลา
"เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม"

"ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การธุรกิจถ่ายภาพ เดือนมิถุนายน 2551"
Copyright©มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คู่มือการจัดทำแผนธุคู่มือการจัดทำแผนธุรกิจ(SMEs)
สำาหรับผู้ป้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ่อม
เพืื่อขอรับการสนับสนุนด้า้านการเงินจากสถาบันการเงิน

(Load)
1.
2.
โครงสร้างแผนธุรกิจ (load)