อาจารย์ธนกร       ราชพิลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศูนย์บริการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
อาคารอเนกประสงค์ภูพานเพส           
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-2970100 ต่ิอ 109                                           084-2703250
Email: fms.snru.ac.th

"เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม"

"ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การธุรกิจถ่ายภาพ เดือนมิถุนายน 2551"

Copyright©มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร