ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ธนกร     ราชพิลา
SME
"เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม"

"ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การธุรกิจถ่ายภาพ เดือนมิถุนายน 2551"

Copyright©มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร